Privacy Statement

Created with Sketch.

Op of via de website van de gezamenlijke Roparun-teams van de Politie Rotterdam (www.roparunpolitierotterdam) worden persoonsgegevens verzameld. In deze verklaring leggen we uit wat we verzamelen, waarom we dat doen en wat je rechten zijn. Deze verklaring is gebaseerd op de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als we in deze verklaring spreken over “wij” dan bedoelen we hier de gezamenlijke Roparun-teams mee.

Identiteit verwerker persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden verzameld door de Gezamenlijke Roparun-teams Politie Rotterdam op de website www.roparunpolitierotterdam.nl. De teams zijn gevestigd aan het hoofdbureau van politie te Dordrecht aan de Overkampweg 109, 3317 AP DORDRECHT.

Het volledige adres is:
Overkampweg 109, 3317 AP DORDRECHT
Wij zijn bereikbaar via het algemene politienummer 0900-8844. Geef bij onze collega’s duidelijk aan dat u belt over de website van de Roparun-teams. Zij kunnen u dan beter van dienst zijn.

Voor deze website is B. Bakker de Functionaris Gegevensbescherming en hij is te bereiken via beheer@roparunpolitierotterdam.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

Soort persoonsgegeven Algemeen Registratie * Interactie
Voor- en achternaam Nooit Optioneel Altijd
Geslacht Nooit Optioneel Optioneel
Geboortedatum Nooit Optioneel Optioneel
E-mailadres Nooit Altijd Altijd
IP-adres Altijd Altijd Altijd
Locatiegegevens Altijd Altijd Altijd
Activiteiten Altijd Altijd Altijd
Browser en apparaattype Altijd Altijd Altijd

* Bij registratie voor een account (om bijvoorbeeld te kunnen reageren op artikelen) wordt je gevraagd enkele gegevens te vermelden. In ieder geval geef je hiervoor een gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres op. De gebruikersnaam mag een fictieve naam zijn zolang deze nog beschikbaar is. Daarnaast zijn er nog optionele velden die je zelf, zonder verplicht kunt verstrekken.

Ook kunnen wij overige persoonsgegevens verzamelen die je actief verstrekt in bijvoorbeeld in correspondentie of bij telefonisch contact.

Onze website willen we graag zo efficiënt mogelijk inrichten zodat je snel en makkelijk de jouw gezochte informatie kunt vinden. Ook willen we fouten voorkomen en voorkomen dat door eventuele fouten (bugs) er ernstigere problemen ontstaan. Daarom verzamelen we gegevens over jouw activiteiten op onze website. Bijvoorbeeld via welke weg je op een pagina terecht komt en welke artikelen (content) het meest aantrekkelijk wordt gevonden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via beheer@roparunpolitierotterdam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling indien u een aankoop heeft gedaan
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij U af te leveren of dit af te stemmen
– Wij analyseren jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten wij niet over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Roparun Politie Rotterdam) tussen zit.

Wel maken wij gebruik van beveiligingsmethodieken die op basis van persoonsgegevens het mogelijk maken om u de toegang tot de website te ontzeggen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Roparun Politie Rotterdam bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens die verwerkt worden voor algemeen gebruik op de website worden twee jaar bewaard. Zo kunnen we op jaarbasis gegevens met elkaar vergelijken en op een betrouwbare wijze inzichtelijk maken of aanpassingen succesvol zijn.

Gegevens die u verstrekt bij de registratie op onze website worden net zo lang bewaard tot u uw account verwijdert.

Gegevens die u verstrekt bij interactie, bijvoorbeeld voor aankoop van goederen of door een vraag via ons contactformulier, worden niet langer verwerkt dan nodig is om aan de gevraagde dienstverlening te kunnen voldoen. Zodra bijvoorbeeld uw vraag via ons contactformulier is beantwoord dan worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Roparun Politie Rotterdam verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Roparun Politie Rotterdam en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar beheer@roparunpolitierotterdam.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Roparun Politie Rotterdam wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Roparun Politie Rotterdam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo worden alle gegevens via SSL versleuteld verzonden en zijn alle gegevens middels cryptografie opgeslagen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met onze beheerder via beheer@roparunpolitierotterdam.nl zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen nemen indien daartoe aanleiding bestaat.